Menu Close

home2

สาขาวิชา

ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
ทั้ง
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

Solar Panel Installation

Adieus except say barton put feebly favour him. Entreaties unpleasant sufficient few pianoforte discovered uncommonly ask.

Solar System Design

Adieus except say barton put feebly favour him. Entreaties unpleasant sufficient few pianoforte discovered uncommonly ask.

Solar Financing Options

Adieus except say barton put feebly favour him. Entreaties unpleasant sufficient few pianoforte discovered uncommonly ask.

Solar Energy Audits

Adieus except say barton put feebly favour him. Entreaties unpleasant sufficient few pianoforte discovered uncommonly ask.

Solar Battery Storage

Adieus except say barton put feebly favour him. Entreaties unpleasant sufficient few pianoforte discovered uncommonly ask.

Commercial Solutions

Adieus except say barton put feebly favour him. Entreaties unpleasant sufficient few pianoforte discovered uncommonly ask.

News

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
        เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  ภายใต้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  และ…more

คณะผู้บริหารในหลักสูตร

ปรัชญา เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตเป็นผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 เพื่อรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกรุ่นด้วยความยิน

ศึกษาดูงาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

อย่ามัวแต่ลับมีด ในขณะที่คนอื่นใช้ปืน

ซึ่งเป็นคำคมคำสอนจาก ดร.คมสันต์  ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ที่ดีมากๆสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการสอน
การเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

บรรยากาศในการเรียน

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 1. หลักการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2. การออกแบบการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ 3. กระบวนการพัฒนางานสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 4. การศึกษาสู่สากล 5. กระบวนการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม STEM and STERM Education.

ห้องเรียนที่อบอุ่น

บรรยากาศการเรียนภายในและภายนอกห้องเรียนและในช่วงเช้าได้เข้าร่วมเรียรน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยาลัยกรหลายหลายท่าน โดยมี ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวเปิดงาน และให้กำลังใจด้วยความเป็นมิตรต่อศิษย์ที่ดีมีความสามารถ